banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma za zadanie diagnozować problem przemocy w rodzinach. Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Prezydenta Miasta Tarnowa. W jego pracach biorą udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Straży Miejskiej, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład tego zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli prac podmiotów, którzy wchodzą w skład zespołu oraz specjalistów   w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 

  1. nadzór nad realizacją „Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa”, zwanego dalej „Programem”, przyjętego uchwałą nr LII/669/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r.,
  2. prowadzenie spotkań informacyjno – edukacyjnych z mieszkańcami miasta,
  3. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, na rzecz pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku,
  4. opracowanie dokumentacji pracy Zespołu oraz grup roboczych,
  5. konsultacje indywidualnych przypadków zgłaszanych przez grupy robocze; pomoc w diagnozie, budowaniu planu pomocy,
  6. gromadzenie danych przekazywanych przez grupy robocze, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
  7. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  8. bieżący monitoring realizacji zadań zawartych w Programie.

 

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. M. B. Fatimskiej 9, tel. 14 688 20 20.

 

 

 

punktor2  Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzienie dla Miasta Tarnowa w roku 2014

punktor2  Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzienie dla Miasta Tarnowa w roku 2015

punktor2  Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzienie dla Miasta Tarnowa w roku 2016

punktor2  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa w latach 2016 - 2020 za 2017 rok

punktor2  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa za 2018 rok

punktor2  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa za 2019 rok

 

punktor2  Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

punktor2  Zarządzenie nr 56/2013 Prezydenta Miasta tarnowa z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa

punktor2  Zarządzenie nr 200/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

punktor2  Zarządzenie nr 67/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

punktor2  Zarządzenie nr 363/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa

punktor2  Zarządzenie nr 287/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw monitorowania realizacji Systemu

punktor2  Zarządzenie nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa  z dnia  11 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

punktor2   Uchwała Nr XXII/312/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa  

punktor2  Uchwała Nr XIX/242/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r.   

punktor2  Załącznik 1 – PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA TARNOWA   

punktor2  Zarządzenie Nr 408/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 04 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   

punktor2  Zarządzenie Nr 365/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 01 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.   

punktor2  Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

punktor2  Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w sprawie procedury odebrania dziecka przez pracownika soclajnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie - w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

punktor2  Uchwała Nr XXXII/317/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

punktor2  Uchwała Nr XXXII/303/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r.w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016 - 2020.

punktor2  Załącznik do uchwały nr XXXII/303/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016 r. - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016 - 2020. 

punktor2  Zarządzenie nr 173/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie Zespołu ds. Monitorowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa.


 

img info mini Do przeglądania plików wymagana jest odpowiednia przeglądarka PDF np. Adobe Reader ikona pdf

 

 

 

warunkach