Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

 

znaki_strona_www

 

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Tarnowa środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 858 923,00 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) w ramach zadania: Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych na rok 2021.

 

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2021 r.:
858 923,00 (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi na 2021 r.:
1 181 923,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote).

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasta Tarnowa związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), którego celem jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Gmina Miasta Tarnowa obejmuje pomocą w zakresie dożywiania znacznie szerszą część mieszkańców będących w potrzebie, dzięki podjętym przez Radę Miejską w Tarnowie uchwałom:

 

 • uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie programu osłonowego pn. „Pomoc Gminy Miasta Tarnowa w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”, umożliwia w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielenie pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o pomocy społecznej do otrzymania pomocy w tej formie, a wyrażają chęć zjedzenia posiłku.
 • uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 8675) - umożliwiła finansowanie ze środków budżetu państwa pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

znaki_strona_www

 

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2021 r. Gminie Miasta Tarnowa środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 840 536,00 (osiemset czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych) w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

 

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi na 2021 r.:
8 348 213,00 zł (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzynaście złotych).

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań:

 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,   
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

znaki_strona_www

 

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Tarnowa środki z państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – Edycja 2021.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Wysokość przyznanego dofinansowania na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to kwota:
900 087,00 zł (dziewięćset tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych).

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi:
900 087,00 zł (dziewięćset tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych).