Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ma na zadanie diagnozować problem przemocy w rodzinach. Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Prezydenta Miasta Tarnowa. W jego pracach biorą udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W jego skład wchodzą także kuratorzy sądowi oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli prac podmiotów, którzy wchodzą w skład zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 • nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016 - 2020”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/303/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016 r.,
 • prowadzenie spotkań informacyjno – edukacyjnych z mieszkańcami miasta;
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, na rzecz pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku;
 • konsultacje indywidualnych przypadków zgłaszanych przez grupy robocze; pomoc w diagnozie, budowaniu planu pomocy;
 • gromadzenie danych przekazywanych przez grupy robocze, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • bieżący monitoring realizacji zadań zawartych w Programie;
 • opracowanie i prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu.

Sprawy organizacyjno – techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 9, tel: 14 688 20 20

 

 • Kamila Kabat - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  33 – 100 Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok. 14, tel: 14 688 20 79


 • Katarzyna Linard Pierwszy Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  33 – 100 Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok. 16, tel: 14 688 20 77

 • Małgorzata Pawłowska Drugi Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  33 – 100 Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok. 16, tel: 14 688 20 77

 • Marta Lazarowicz Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  33 – 100 Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok. 17, tel: 14 688 20 78

 

UCHWAŁY

  1. Załącznik w formie dokumentu PDF Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  2. Załącznik w formie dokumentu PDF Uchwała Nr XXXII/317/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

  1. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 271/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  2. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 365/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 01 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  3. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 408/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 04 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  4. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa  z dnia  11 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  5. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 287/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw monitorowania realizacji Systemu
  6. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 363/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 października 2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa
  7. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 56/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa
  8. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  9. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 200/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  10. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 67/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  11. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 173/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie Zespołu ds. Monitorowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa
  12. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 562/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  13. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 93/2020 Prezydenta miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  14. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 246/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  15. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  16. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 347/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

  1. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w sprawie procedury odebrania dziecka przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie - w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie

 

 

 

img info mini Do przeglądania plików wymagana jest odpowiednia przeglądarka PDF np. Adobe Reader ikona pdf