Świadczeniami z pomocy społecznej są:

(klikając w pogrubione świadczenia można uzyskać szczegółowe informacje)

1) świadczenia pieniężne

  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
  5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
  6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  7. wynagrodzenie zależne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.

2) świadczenia niepieniężne:

  1. praca socjalna,
  2. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
  3. bilet kredytowany,
  4. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  5. składki na ubezpieczenia społeczne,
  6. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  7. sprawienie pogrzebu,
  8. poradnictwo specjalistyczne,
  9. interwencja kryzysowa,
  10. schronienie,
  11. posiłek,
  12. niezbędne ubranie,
  13. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  14. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  15. mieszkanie chronione,
  16. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
  17. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.