„System Pieczy Zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców” (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).


 
W Tarnowie funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pełni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dziecko malujące serduszka

 

 

 

Rodzina zastępcza - to forma tymczasowej opieki nad małoletnim dzieckiem. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje, co do zasady, na podstawie orzeczenia sądu. Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, a jeżeli kontynuuje naukę nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, za zgodą rodziny zastępczej.

Utworzenie rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do adopcji inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi rodzinno - prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Nie powstaje również obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka (z wyjątkiem rodzin zastępczych spokrewnionych).


 

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć

małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (nie dotyczy rodzin zastępczych spokrewnionych),
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

FORMAMI RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ SĄ:

 

RODZINA ZASTĘPCZA:

 • spokrewniona – tworzą ją wyłącznie dziadkowie lub rodzeństwo dziecka. Kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną przechodzą szkolenie oraz powinni być zaopiniowani przez psychologa i pedagoga Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 • niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie). Kandydaci na rodzinę niezawodową przechodzą proces kwalifikacyjny, który obejmuje obowiązkowe szkolenie oraz diagnozę psychologiczno - pedagogiczną. W rodzinie umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci.
 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie).W tym samym czasie w rodzinie takiej przebywać może łącznie nie więcej niż 3 dzieci. Z rodziną zastępczą zawodową starosta (prezydent miasta) zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, na okres co najmniej 4 lat.

  W rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się dzieci do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

  W rodzinie zawodowej specjalistycznej – umieszcza się dzieci niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) lub dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich lub małoletnie matki z dziećmi.

RODZINNY DOM DZIECKA:

 • tworzą osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie).
  Prowadzący rodzinny dom dziecka zawierają umowę o świadczenie usług, na okres co najmniej 5 lat. W tym samym czasie w domu tym może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
(Kliknij aby uzyskać więcej informacji) 

 

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

zapraszamy wszystkie osoby, które mają otwarte serca,

dostrzegają potrzeby dzieci pozbawionych rodzicielskiej troski

i którym bliskie jest dobro każdego dziecka.

 

Informacji udzielają specjaliści w:

 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie

 przy ul. Juliana Goslara 5.

od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 18:00,

wtorek - piątek: 7:30 - 15:30,

Kontakt telefoniczny:

14 688 20 50 lub 14 688 20 57

 


Rodzina zastępcza - to forma tymczasowej opieki nad małoletnim dzieckiem. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje, co do zasady, na podstawie orzeczenia sądu. Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, a jeżeli kontynuuje naukę nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, za zgodą rodziny zastępczej.

 

Utworzenie rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do adopcji inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi rodzinno - prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy.