Prezentacja dotycząca Pieczy Zastępczej

 

„System Pieczy Zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców” (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

 • Rodzina zastępcza - to przejściowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
 • Utworzenie rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do adopcji inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia.
 • Rodzina zastępcza, sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem, w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.
 • Charakterystyczną cechą rodziny zastępczej jest obowiązek współpracy - o ile sąd nie postanowi inaczej z rodzicami biologicznymi, szczególnie gdy nie są oni całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa, ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności - wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba pełnoletnia decyduje się na pozostanie w rodzinie do czasu ukończenia nauki w szkole, do której uczęszczała w dniu osiągnięcia pełnoletności.

 

Rodzina zastępcza jest dla dziecka szansą, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Tworzenie rodzin zastępczych opiera się na zasadzie poszukiwania odpowiednich opiekunów i bezpiecznego domu dla konkretnego dziecka.

 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej :

 

 • rodzina zastępcza spokrewniona
  – tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka
 • rodzina zastępcza niezawodowa
  – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie)
 • rodzina zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna opiekująca się dziećmi niepełnosprawnymi.
 • pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki okres czasu (kilka miesięcy) – od chwili umieszczenia dziecka w rodzinie do momentu wydania postanowienia sądu o jego dalszych losach.
 • rodzinny dom dziecka (dla maksymalnie 8 dzieci).