RODZINIE ZASTĘPCZEJ:

 • spokrewnionej – na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości 694 zł miesięcznie. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje ponadto dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.

  Dodatkowo rodzina może otrzymać:
 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 2. świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
 • niezawodowej na każde umieszczone dziecko przysługuje pomoc pieniężna na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości 1052 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje ponadto dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.

  Dodatkowo rodzina może otrzymać:
 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 2. świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,
  • kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.
 • zawodowej, w tym zawodowej specjalistycznej – przysługuje wynagrodzenie miesięcznie w kwocie nie mniejszej niż 2350 zł, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego - przysługuje wynagrodzenie miesięcznie w kwocie nie mniejszej niż 2600 zł.

  Ponadto, rodzinom zastępczym zawodowym przyznaje się:
 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Dodatkowo rodzina zastępcza zawodowa może otrzymać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,
  • kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego,
  • kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego - raz do roku.

Z rodziną zastępczą zawodową starosta (prezydent miasta) zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, na okres co najmniej 4 lat. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie. W czasie pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej osoba, której przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie nie może kontynuować zatrudnienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty (prezydenta miasta). Okres, na który zostaje zawarta umowa wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Rodzina zastępcza zawodowa ma prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.

RODZINNY DOM DZIECKA:

Prowadzący rodzinny dom dziecka zawierają umowę o świadczenie usług, na okres co najmniej 5 lat. Jeśli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi wskazanemu w umowie. Ponadto osoba, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodzinnego domu dziecka nie może kontynuować zatrudnienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty (prezydenta miasta). Okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.

Prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2350 zł miesięcznie. Natomiast na każde dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż 1052 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie, na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.  

Ponadto, prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji,
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie,
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać:

  1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  2. świadczenie na pokrycie:
   • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
   • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.