img zastepczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.


 

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego)
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów
 • posiadają predyspozycje i odpowiednia motywacje do pełnienia pieczy zastępczej
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
 • przebywają na terytorium RP.

 

 Osoby, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej oraz spełniają w/w warunki – mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Juliana Goslara 5, pok. 5 lub 16, tel. 14 688 20 50, 14 688 20 57.

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają otwarte serca i dostrzegają potrzeby dzieci pozbawionych rodzicielskiej troski oraz którym bliskie jest dobro każdego dziecka do zostania rodzicem zastępczym.