Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 pkt. c rozporządzenia.

W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  art. 35 a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015, poz. 926) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. poz. 587) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) w celu:

 • Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • Dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
 • Dofinansowania tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest tutejszy Ośrodek.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres 10 lat.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych będzie przeszkodą do rozpatrzenia wniosku.

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie  listownie (33-100 Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia i obowiązujące w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).


Rehabilitacja społeczna ukierunkowana jest na umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym. Realizowana jest głównie poprzez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, oraz wypracowanie umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych. Jako podstawowe formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej i zawodowej, należy wskazać uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych i w warsztatach terapii zajęciowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie udziela pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Realizowane formy pomocy to:
(klikając w wybraną formę pomocy można uzyskać szczegółowe informacje)

  1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  6. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  7. Tłumacz języka migowego lub tłumacz - przewodnik ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych