banner piecza

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Usługi opiekuńcze,

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. Przyznanie usług opiekuńczych świadczonych w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie – Dział – Dom Dziennego Pobytu.


Klikając w wybrane świadczenie można uzyskać więcej informacji.


 

1. Usługi opiekuńcze

             Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych ( art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 W przypadku przyznania usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 542 zł, a w przypadku osoby w rodzinie - 456 zł. pomnożonej przez liczbę członków rodziny), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie uchwały Nr XXIX/503/2004 r. Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.

 2. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie świadczenia,
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
  3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
  4. oświadczenia o uzyskaniu (braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
  5. oświadczenie o stanie majątkowym,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
  7. dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych
   (np. zaświadczenie lekarskie),
  8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

 

3. Opłaty skarbowe:                                                                                                           
Brak opłat.                                 

4. Forma i termin załatwienia sprawy:                                                                                       
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

5. Sprawy załatwiane są przez:

Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, pok. nr 1, tel. 14 688-20-01, w dniach i godzinach:

-           poniedziałek 14:00 – 15.30, w godzinach 15.30 - 18.00 przyjmują pracownicy, którzy w tym dniu mają ustalone godziny pracy do godz.18.00,

 -           wtorek - 12.00 – 15.00

 -           środa - 8.00 – 11.00

 -           czwartek -12.00 – 15.00

 -           piątek - 8.00 – 11.00.

 6. Tryb odwoławczy:                                                                                  
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.       
7. Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712),
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823),
  4. uchwała Nr XXIX/503/2004 r. Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2005 r. Nr 13, poz. 53),
  5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). 

1.Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Osobom z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W przypadku przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 542 zł, a w przypadku osoby w rodzinie - 456 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny), specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie świadczenia,
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
  3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
  4. oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
  5. oświadczenie o stanie majątkowym,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
  7. zaświadczenie lekarza (psychiatry lub neurologa) lub inne dokumenty potwierdzające występowanie zaburzeń psychicznych uzasadniających objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
  8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

3. Opłaty skarbowe:                                                                                                           
Brak opłat.                                                                                         
4. Forma i termin załatwienia sprawy:                                                                                      

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Sprawy załatwiane są przez:

Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, pok. nr 1, tel. 14 688-20-01, w dniach i godzinach:

-           poniedziałek 14:00 – 15.30, w godzinach 15.30 – 18.00 przyjmują pracownicy, którzy w tym dniu mają ustalone godziny pracy do godz. 18.00,

-           wtorek - 12.00 – 15.00

-           środa - 8.00 – 11.00

-           czwartek - 12.00 – 15.00

-           piątek - 8.00 – 11.00.

6. Tryb odwoławczy:                                                                                  
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),
  3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
  4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712),
  5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823),
  6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

 

 


 

1. Przyznanie usług opiekuńczych świadczonych w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie – Dział – Dom Dziennego Pobytu.

 Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych ( art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 Usługi opiekuńcze może świadczyć również dom pomocy społecznej - dla osób w nim niezamieszkujących. W przedmiotowym przypadku usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie - Dział – Dom Dziennego Pobytu. W ramach usług opiekuńczych świadczonych przez Dom świadczeniobiorcy zapewnia się w szczególności usługi wspomagająco – terapeutyczne, kontakt z otoczeniem i uczestniczenie w życiu społecznym oraz wyżywienie.

 Wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie uchwały nr XXVIII Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie świadczone dla osób w nim niezamieszkujących oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 2. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie świadczenia,
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
  3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
  4. oświadczenia o uzyskaniu (braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
  5. oświadczenie o stanie majątkowym,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
  7. dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych,
  8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

 3. Opłaty skarbowe:                                                                                                           
Brak opłat.      

                                                                                
4. Forma i termin załatwienia sprawy:                                                             

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Sprawy załatwiane są przez:

Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, pok. nr 1,
tel. 14 688-20-01, w dniach i godzinach:

-           poniedziałek 14:00 – 15.30, w godzinach 15.30 - 18.00 przyjmują pracownicy, którzy w tym dniu mają ustalone godziny pracy do godz.18.00,

-           wtorek - 12.00 – 15.00

-           środa - 8.00 – 11.00

-           czwartek -12.00 – 15.00

-           piątek - 8.00 – 11.00.

6. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                                 
7. Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712),
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823),
  4. uchwała nr XXVIII Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie świadczone dla osób w nim niezamieszkujących oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania ( Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7143),
  5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).