1

"Stawiamy na aktywność"

 

img efs

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie realizuje kolejną edycję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą "Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Projekt „Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.” realizowany jest od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015r.

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie realizuje kolejną edycję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Charakterystyka projektu

Cel główny projektu to:

 

WZROST POTENCJAŁU SPOŁECZNO – ZAWODOWEGO

OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

Cel jest zgodny z celami strategicznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zapisami Priorytetu VII, które mówią o eliminowaniu różnego rodzaju barier organizacyjnych i psychologicznych na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekt, z uwagi na fakt zastosowania różnorodnych instrumentów aktywnej integracji oraz działań środowiskowych, będzie miał wpływ nie tylko na poszczególnych uczestników, do których jest kierowany, ale również ich rodziny oraz szeroko rozumianą społeczność lokalną.

 

CHARAKTERYSTYKA GRUP DOCELOWYCH

Projekt adresowany jest do 400 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (dopuszczalna jest możliwość korzystania ze świadczeń pomocy społecznej na czas udziału w projekcie) oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie zostaną zastosowane 2 narzędzia: Programy Aktywności Lokalnej oraz kontrakty socjalne.

1) Programy Aktywności Lokalnej zostaną skierowane do 3 różnych grup docelowych:

PAL "My, rodzina"

Działania skierowane do uczestników PAL „My, rodzina” mają na celu poprawę funkcjonowania rodzin i pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych oraz wsparcie funkcjonowania rodzin w miejscu ich zamieszkania.

PAL "Razem silni"

Działania w ramach tego Programu ukierunkowane będą na pomoc i wsparcie w usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą. Będzie to wsparcie ukierunkowane na zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub uzupełnienie lub podniesienie już posiadanych oraz wsparcie w rozwoju umiejętności społecznych.

PAL "Sprawnie do przodu"

Program ten jest adresowany do osób niepełnosprawnych, wobec których oprócz rehabilitacji polegającej na ograniczaniu posiadanej niepełnosprawności, powinna zostać zastosowana szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna. Wsparcie to będzie mieć na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach wszystkich Programów Aktywności Lokalnej oprócz instrumentów aktywnej integracji przewidywana jest realizacja działań o charakterze środowiskowym, będą to m.in. edukacja społeczna i obywatelska, organizowanie i inspirowanie udziału społeczności lokalnej w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym.

 

2) Kontraktami socjalnymi zostaną objęte w szczególności osoby, których zdezaktualizowane kompetencje zawodowe oraz brak kompetencji społecznych uniemożliwia skuteczny powrót na rynek pracy oraz aktywne włączenie się w życie społeczne.

Zastosowanie wyżej wymienionych instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz działań środowiskowych w ramach poszczególnych Programów Aktywności Lokalnej, przyczyni się do realizacji zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miasta Tarnowa jakim jest udzielanie osobom i rodzinom takiego wsparcia, które umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych oraz stworzy możliwości osobistego rozwoju.


Więcej informacji nt. realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu POKL przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goslara 5, pokój nr 38, telefon 14 688-20-54 lub na stronie internetowej www.stawiamynaaktywnosc.pl

 

powrót