banner piecza

 Dodatek energetyczny

  I N F O R M A C J A 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 224) informuje się, że zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Wobec powyższego osoby, które wniosły przedmiotową opłatę, mogą złożyć wniosek o jej zwrot do Urzędu Miasta Tarnowa – Wydział Podatków i Windykacji ul. Nowa 4.

 


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej / art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.984).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.
 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014 r.
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku:
  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
  2. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
  2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

Termin załatwienia:

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Wymagane dokumenty składa się w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie:

Mieszkańcy Rejonu I i Rejonu III składają wnioski w budynku Urzędu Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3 parter pokój nr 12.

Mieszkańcy Rejonu II , Rejonu IV i Rejonu V składają wnioski w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 8 A pokój nr 1.

w terminach:

Poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00 oraz 14.00 – 16.00

Wtorek w godz. 12.00 – 15.00

Środa w godz. 8.00 – 11.00

Czwartek od godz. 12.00 – 15.00

Piątek od godz. 8.00 – 11.00

Tel. 14 688 25 22, 14 688 20 22, 14 688 20 60

UWAGA- w wyjątkowych przypadkach / choroba lub niepełnosprawność ruchowa uniemożliwiająca stawienie się strony osobiście / wniosek może być przyjęty w miejscu zamieszkania zainteresowanego po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

Druki do pobrania:
(w celu zapisania wybranego druku należy kliknąć na nazwę prawym klawiszem myszy i wybrać z menu "Zapisz element docelowy jako")

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego ico doc