Archiwum roku 2015

grupa wsparciaWraz z nadejściem nowego roku  serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców borykających się z samotnością do uczestnictwa w spotkaniach w ramach grupy wsparcia dla samotnych rodziców, które odbywają się co drugą środę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Goslara 5. Grupa wsparcia ma na celu wesprzeć samotnych rodziców w ich codziennym funkcjonowaniu. Podczas spotkań rodzice mają możliwość poszerzenia kompetencji rodzicielskich, zwiększenia sieci kontaktów społecznych, dostarczenia sobie nawzajem pożytecznych informacji, porad czy też wymiany doświadczeń.

img infoUchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi:


• bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),

• studenci,

• osoby wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło).

img infoNowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2015 r., poz. 995 przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą zasiłków rodzinnych z dodatkami. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe. Obecnie gdy rodzina przekroczy próg dochodowy traci prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Po zmianach - które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r. - świadczenia te nie będą już odbierane, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu o taką kwotę, o jaką przekroczą próg dochodowy.

Regulacja "złotówka za złotówkę" będzie polegała na tym, że świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym obliczoną zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

5

img infoZgodnie z zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 27 listopada 2015 r. - 24 grudzień 2015 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

img infoOd końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Centrum pomaga mieszkańcom Tarnowa, którzy w wyniku niepowodzeń lub trudnych sytuacji życiowych potrzebują wsparcia w uzyskaniu aktywności społecznej i zawodowej

oplatek 2015„Opłatek Maltański” to ogólnopolska, coroczna świąteczna akcja charytatywna, organizowana od 2002 roku, przez Zakon Maltański, we współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Ofiarowanie duchowego i materialnego wsparcia, potrzebującym rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i niepełnosprawnym w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w bieżącym 2015 roku, zaplanowano w 27 polskich miastach, w tym również w Tarnowie.

Tegoroczne tarnowskie spotkanie wigilijne, odbyło się już po raz trzeci i zgromadziło przy wspólnym stole tarnowskie rodziny i osoby, objęte systemem wsparcia społecznego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięło udział 100 osób, w tym 25 dzieci.

mikolajki pieczaW dniu 10 grudnia 2015 roku w godz. 16:00-17:30 odbyły się wspólne zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych w ramach projektu socjalnego pn. „Mikołajowa integracja”.

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, podczas których miały okazję lepiej się poznać i zintegrować. Dzięki ćwiczeniom socjoterapeutycznym mogły rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji, współpracy i funkcjonowania w grupie. Młodsze dzieci chętnie wypełniały różne zadania i ćwiczenia związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia.

mikolajkowa integracjaOrganizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z terenu miasta Tarnowa na wspólne świętowanie Mikołajek.

W dniu 10 grudnia 2015 roku (tj. czwartek) w godz. 16:00 - 17:00 w budynku przy ul. Goslara 5 odbędą się wspólne zajęcia dla wszystkich dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych w ramach projektu socjalnego pn. „Mikołajowa integracja”.

Zapraszamy gorąco na wspólne spotkanie, podczas którego nie zabraknie śmiechu i dobrej zabawy:) Zapewniamy przyjazną atmosferę, mile spędzony czas, mały poczęstunek oraz drobne upominki dla każdego uczestnika zajęć:)