ksiazkiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.

Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), tj. kwoty 684,00 zł.

Przez rodzinę 3+ należy rozumieć rodzinę zamieszkałą w Tarnowie, złożoną z rodziców lub opiekunów prawnych (rodzica/opiekuna) oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Przez dziecko rozumie się dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące.

Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie można składać w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie do pracowników socjalnych w godzinach przyjmowania stron tj.

  • poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00
  • wtorek i czwartek w godzinach od 12.00 do 15.00
  • środa i piątek w godzinach od 8.00 do 11.00

oraz w sekretariacie, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, pokój nr 20 (II piętro) w godzinach pracy Ośrodka.

Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 14 688 20 20.

Termin składania deklaracji do dnia 12 maja 2015 roku.

Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony powyżej lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na ten cel w okresie tj. od dnia 1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego.

Do pobrania:

ico pdf   Regulamin projektu "Pierwszy dzwonek"

ico doc   Deklaracja uczestnictwa w projekcie