1

Dodatek wychowawczy (500+) dla rodzinnych form pieczy zastępczej

076831 620„ Program 500 +” wprowadza do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nowe świadczenie w formie dodatku wychowawczego. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe.

Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. Jest on przyznawany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Gdzie złożyć wniosek?

W przypadku dodatku wychowawczego nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Juliana Goslara 5. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wnioski o dodatek wychowawczy będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia br.).

Szczegółowe informacje o ”Programie 500 +” można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.