1

Świadczenie wychowawcze (500+)

076831 620Na terenie miasta Tarnowa program „Rodzina 500 +” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają także pomoc na pierwsze dziecko lub jedynaka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia br. Natomiast ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski można złożyć osobiście w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie i Urzędu Miasta Tarnowa.

Wniosek wraz z załącznikami będzie można również przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych tj.

  • Portalu Informacyjno - Usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
  • systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje o programie „500 +” można uzyskać:

w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

• na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zakładka Pytania i odpowiedzi oraz Wyjaśnienia krok po kroku.

 

Punkty Przyjęć wniosków:

ul. Goldhammera 3 sala nr 8 parter

ul. Nowa 4 sala nr 1 parter

ul. Graniczna 8A I piętro

al. M. B. Fatimskiej 9 parter


W godzinach:

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

 

Dokumenty do pobrania:

ico doc Wniosek o świadczenie wychowawcze

ico doc Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

ico doc Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

ico doc Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

ico pdf Instrukcja wypełnienia wniosku na drugie i kolejne dziecko bez progu dochodowego

ico pdf Instrukcja wypełnienia wniosku na pierwsze i kolejne dziecko z progiem dochodowym

Jak wypełnić wniosek - informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej