Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów al. Matki Bożej Fatimskiej 9.

W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyrażonej zgody, lub w związku z wykonaniem umowy.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia);
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt d rozporządzenia);
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt e rozporządzenia);
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie lub przez stronę trzecią, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa¬nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruk¬tury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);
 • w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest tutejszy Ośrodek.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie listownie (33 – 100 Tarnów al. Matki Bożej Fatimskiej 9) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.