rodzina wspierajacaRodzina wspierająca jest formą pomocy rodzinom, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Problemy opiekuńczo-wychowawcze często są wynikiem braku prawidłowych wzorców. To właśnie rodzina wspierająca może pokazać jak funkcjonować w inny, pozytywny sposób.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny bądź pracownikiem socjalnym pomaga konkretnej rodzinie w:

  • opiece i wychowaniu dziecka
  • powadzeniu gospodarstwa domowego
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

  • nie boryka się z problemami z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard itd.),
  • ma stałe źródło utrzymania,
  • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, bądź też władzy tej nie miała ograniczonej,
  • wywiązuje się i wywiązywała z obowiązku alimentacyjnego,
  • członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • członkowie rodziny nie mają zaburzeń psychicznych bądź choroby psychicznej.

Rodzinę wspierającą ustanawia Prezydent Miasta Tarnowa po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora MOPS w Tarnowie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Należy pamiętać, że zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie biologicznej. Wspieranie rodziny jest prowadzone tylko i wyłącznie za jej zgodą i aktywnym udziałem.

 Zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do kontaktu
osobistego z koordynatorem zespołu ds. pomocy specjalistycznej i asysty rodzinnej - Magdalena Jezierska
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie,
przy ul. Juliana Goslara 5, pokój nr 10,
bądź telefonicznego 14 688 20 52.