Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ważna pomoc w codziennym życiu. Dla osób mniej samodzielnych wsparcie w codziennych czynnościach to ważna i potrzebna pomoc.

Gmina Miasta Tarnowa przystępuje do realizacji Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program ma na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

 

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne – zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Rolą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie pomoc osobie niepełnosprawnej w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację i zapobieganie izolacji osoby niepełnosprawnej.  

 

W czym pomoże asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Uczestnik programu bądź opiekun prawny nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą asystenta. Osoby pełniące funkcję asystenta mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów i wynagrodzenie zgodne z zasadami określonymi w Programie.

W godzinach pomocy świadczonej przez asystenta, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu może wskazać wybraną przez siebie osobę do pełnienia tej roli. Asystentem osobistym nie może być członek rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. rodzic, małżonek, opiekun faktyczny, dziecko na utrzymaniu do 25 r.ż.)

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Oświadczenie o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 • Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach innych programów/projektów.

 

Osoby zainteresowane, wymagające wsparcia asystenta osobistego zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie pod nr  tel. 14 688 20 05.

 

Załączniki:

Załącznik w formie dokumentu PDF Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Załącznik w formie dokumentu PDF Oświadczenie o korzystaniu z innych usług

Załącznik w formie dokumentu PDF Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Załącznik w formie dokumentu PDF Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych