PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

 

DLA KOGO ?

Program powstał, by ograniczyć w czasie trwającej pandemii koronawirusa, konieczność wychodzenia na zewnątrz przez osoby starsze, które ukończyły 70 i więcej lat, ze względu na Ich bezpieczeństwo.

 

Udzielanie wsparcia Seniorom, w ramach programu powierzono ośrodkom pomocy społecznej.

 

Program przewidziany jest do realizacji na terenie całego kraju, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Z programu korzystać mogą osoby starsze po 70 roku życia.

W szczególnych przypadkach pomoc, może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia.

Szczególne przypadki dotyczą braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb,

wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej danej osoby.

 

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY ?

 1. Osoba starsza w wieku 70 i więcej lat, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii – w pierwszej kolejności powinna zadzwonić na uruchomioną w ramach programu Ogólnopolską Infolinię:

 

22 505 11 11

lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

14 688 20 20

 

 1. Osoba przyjmująca za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej zgłoszenie, przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Seniora potrzebującego wsparcia.

 

 1. Po otrzymaniu informacji pracownik Ośrodka, skontaktuje się telefonicznie z Seniorem celem:
 • zweryfikowania zgłoszenia,
 • oceny sytuacji,
 • ustalenia indywidualnie dla każdej osoby rodzaju usługi wsparcia
 • ustalenia zasad i sposobu rozliczenia.

 

NA JAKI RODZAJ WSPARCIA MOŻE LICZYĆ SENIOR ?

Pomoc w ramach programu, polegać może w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Pomoc w ramach programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile tego rodzaju usługa nie jest finansowana już z innych źródeł.

 

Osoba wspierająca Seniora, może również wykonać – nieodpłatnie – czynności związane

z codziennym funkcjonowaniem np. załatwić sprawy urzędowe, jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych.

Może także wyprowadzić psa.

 

WAŻNE !!!

 

 1. Z programu nie mogą korzystać Seniorzy, otrzymujący wsparcie w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

 1. Koszty zakupów pokrywa Senior, przekazując pieniądze przed dokonaniem zakupów.

 

 1. Usługa wsparcia może być świadczona w miarę zgłaszanych potrzeb.

 

 1. Przy udzielaniu pomocy w ramach programu, nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.

 

 1. Przyznanie wsparcia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

 1. Zakres usług na rzecz osoby starszej, jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator programu, odpowiada za działanie mające na celu ochronę osób starszych.