Informacja

 

X jubileuszowa edycja Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” już za nami.

 

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.

 

Konkurs objęty jest Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Ideą Konkursu jest dostrzeżenie i nagrodzenie najlepszych przedsiębiorstw społecznych działających w Małopolsce, z sukcesem łączących działalność ekonomiczną z misją społeczną. 

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  • Dekada z Liderem - w kategorii tej biorą udział laureaci Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej z lat 2011-2019,
  • Razem przeciw COVID - najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej. Do tej kategorii rekomendowane są podmioty ekonomii społecznej podejmujące inicjatywy mające na celu: przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej i adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy.

 

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu w kategorii Razem przeciw COVID - najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej, z naszego miasta znalazły się dwa podmioty ekonomii społecznej, podejmujące inicjatywy przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii koronawirusa w lokalnych społecznościach. Obok Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – ZAZ „Słoneczne Wzgórze” z siedzibą przy ul. Sanguszków 28a  znalazł się:

 

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację REPI, który został wyróżniony „za szybkie zaadoptowanie systemu wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, do funkcjonowania on-line oraz za realizowaną w trójsektorowym partnerstwie inicjatywę opieki nad osobami starszymi, w którą czynnie zaangażowali się pracownicy Warsztatu.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Hodowlanej 6, prowadzony jest przez Fundację REPI. Funkcjonuje w przestrzeni Tarnowa od 14-tu lat. Zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem obejmuje rocznie około 45 mieszkańców miasta. Swoją misję realizuje poprzez przygotowywanie osób niepełnosprawnych do roli pracownika. Umożliwia uczestnikom zdobywanie wiedzy
i umiejętności oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 

Pracownikom i uczestnikom WTZ
serdecznie gratulujemy i życzymy siły do dalszej aktywności społecznej.